Contract voor onbepaalde tijd omgezet naar tijdelijk? Let op de Ragetlie-regel

Personeel & organisatie

Contract voor onbepaalde tijd omgezet naar tijdelijk? Let op de Ragetlie-regel

Per 1 juli 2015 is de Ragetlie-regel aangepast. Niet heel drastisch, maar de aanpassingen zijn zeker van belang voor werkgevers. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in dat geval niet van rechtswege, indien:

  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd anders dan door rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de rechter is geëindigd; en
  • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aansluitend of na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft opgevolgd.

Dit wordt de Ragetlie-regel genoemd.

Wijzigingen onder de WWZ

Wat zijn belangrijkste wijzigingen die bijna een jaar geleden zijn doorgevoerd? Dat zijn vier dingen:

I – Vereiste van dezelfde arbeidsvoorwaarden en werkzaamheden

De Hoge Raad stelde in het Ragetlie-arrest, waarin de Ragetlie-regel is bepaald, de voorwaarde dat voor de toepasselijkheid van die regel kortweg sprake moest zijn van dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde werkzaamheden onder de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als die welke op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing waren. Het is de vraag of dit criterium sinds de invoering van de WWZ nog steeds geldt. In de wet is het woord ‘voortgezet’ namelijk vervangen door het woord ‘opgevolgd’, in overeenstemming met de Ketenregeling. Voor de ketenregeling is de aard van de werkzaamheden immers ook niet relevant. De wetgever lijkt hiermee te bepalen dat de aard van de werkzaamheden voor de toepasselijkheid van de Ragetlie-regel niet meer van belang is. Het zou dan nog enkel om het voortzetten van de arbeidsrelatie gaan.

II – Verlenging van de onderbrekingstermijn

Voor 1 juli 2015 gold na een onderbrekingstermijn van drie maanden en één dag tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten, de Ragetlie-regel niet meer. Na 1 juli 2015 is deze onderbrekingstermijn – in lijn met de ketenregeling – verlengd tot zes maanden en één dag.

III – Pensioenontslagbeding

In de arbeidsovereenkomst kan een pensioenontslagbeding zijn opgenomen. Dit is een beding dat kortweg inhoudt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, indien de werknemer de AOW- of (een eerdere overeengekomen) pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door een geldig pensioenontslagbeding, geldt de Ragetlie-regel niet. In dat geval kunnen partijen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten, die in beginsel van rechtswege eindigt.

Werkgevers kunnen er voor kiezen om geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Zij kunnen de arbeidsovereenkomst namelijk ook opzeggen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (zonder toekenning van een vergoeding). In dit geval geldt de Ragetlie-regel wel.

IV Opzegging door curator

De Ragetlie-regel geldt niet wanneer de curator tijdens faillissement de arbeidsovereenkomst opzegt en de onderneming vervolgens een doorstart maakt. De doorstartende werkgever kan in principe een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen met de voormalig werknemer die voorheen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had, zonder aan de Ragetlie-regel gebonden te zijn. De doorstartende werkgever moet zich er dan wel van bewust zijn dat de ketenregeling nog wel van toepassing kan zijn.

Tips voor werkgevers:

Met de invoering van de WWZ is de Ragetlie-regel gewijzigd. Hoewel de wetgever geen al te drastische veranderingen heeft doorgevoerd, moeten werkgevers hier wel rekening mee houden. Onderstaand daarom enkele tips.

  1. Het verrichten van dezelfde werkzaamheden en dezelfde arbeidsvoorwaarden lijken geen criteria te zijn bij de beoordeling of de Ragetlie-regel van toepassing is.
  2. Houd de onderbrekingstermijn van zes maanden en één dag – in plaats van drie maanden en één dag – in ogenschouw.
  3. Overweeg het opnemen van een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst, zodat na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden overeengekomen.
  4. Houd de ketenregeling in acht bij een doorstart na faillissement, ook al geldt de Ragetlie-regel niet!

Jeannet van Vleuten en Menno van de Rest zijn werkzaam bij HVG en houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen delen door middel van blogs hun ervaringen met het nieuwe ontslagrecht. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid