Personeel & organisatie

Transitievergoeding: welke kosten kunnen in mindering worden gebracht?

Met de WWZ is de transitievergoeding bij ontslag geïntroduceerd. Hoe hoog die is, kunt u tot op zekere hoogte beïnvloeden. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om bepaalde kosten van de transitievergoeding af te trekken. Uiteraard zijn daar wel voorwaarden aan verbonden.

Welke kosten kun je aftrekken van de transitievergoeding?

1. Transitiekosten

Transitiekosten zijn de kosten die worden gemaakt in verband met het ontslag en moeten gericht zijn op het voorkomen of bekorten van werkloosheid (begeleiding van-werk-naar-werk).
Voorbeelden van transitiekosten: (om)scholing, outplacement, inachtneming van een langere dan de overeengekomen opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werk zodat hij zich volledig kan richten op het vinden van een andere baan.

2. Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die worden gemaakt ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. Inzetbaarheidskosten kunnen gedurende de arbeidsovereenkomst worden gemaakt en staan los van de beëindiging van het dienstverband. Uitdrukkelijk gaat het hierbij niet om een bevordering van inzetbaarheid in de eigen functie of binnen de organisatie van de werkgever.

Wanneer gelden inzetbaarheidskosten niet?

Indien de werkgever profijt heeft van de verworven kennis en vaardigheden van de werknemer als gevolg van bijvoorbeeld de cursus of opleiding, dan kunnen de kosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Achteraf kan vast komen te staan dat de kosten niet in mindering gebracht kunnen worden.

Stel: een werknemer met een functie zonder uitzicht op een managementfunctie volgt een managementopleiding. Deze kosten kunnen kwalificeren als inzetbaarheidskosten die eventueel in mindering gebracht kunnen worden op de transitievergoeding, omdat door het volgen van de opleiding de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt wordt vergroot. Echter, indien de werknemer bij dezelfde werkgever vervolgens toch een managementfunctie krijgt, mogen deze kosten niet meer in mindering worden gebracht. Ongeacht de aanleiding van functiewijziging (herplaatsing, op eigen verzoek, gewijzigde functie etc.).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het aftrekken van kosten van de transitievergoeding?

  • De werknemer moet schriftelijk hebben ingestemd met het in mindering brengen van de gespecificeerde transitie- en inzetbaarheidskosten. Wij raden aan dit bijvoorbeeld vast te leggen in een opleidingsovereenkomst of een addendum op de arbeidsovereenkomst. Individuele instemming is niet nodig als in dit kader collectieve afspraken zijn gemaakt in een cao, sociaal plan of in een overeenkomst met de ondernemingsraad.
  • De werkgever moet zelf de transitie- en inzetbaarheidskosten hebben gemaakt.
  • Het mogen geen buitensporig hoge kosten zijn.
  • Inzetbaarheidskosten kunnen slechts in mindering worden gebracht mits deze zijn gemaakt binnen vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Tips om transitievergoeding te verminderen

Speel in op de mogelijkheden die worden geboden om de lasten van de transitievergoeding te verminderen. Denk hierbij aan het aanpassen van het scholings- en opleidingsbeleid en de daarmee samenhangende overeenkomsten (studieovereenkomst of addendum). Met het inzetten van bijvoorbeeld de ondernemingsraad wordt individuele instemming voorkomen.

Inge van Lammeren is advocaat bij HVG. Ze houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht.

De komende weken gaan advocaten van HVG advocaten en notarissen door middel van korte blogs in op de wijzigingen in het ontslagrecht en zullen zij hun eerste ervaringen hiermee delen. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid