Personeel & organisatie

Nieuwe, snellere ontslagregels: procedure kan in 4 weken afgerond worden

Met de nieuwe Regeling UWV ontslagprocedure zien enkele subtiele veranderingen voornamelijk toe op het halen van de proceduretijd van vier weken.Met een verplicht formulier een ontslag aanvragen. Of een toetsing door het UWV of er sprake is van een opzegverbod. Een gewijzigd en een nieuw element in de UWV ontslagprocedure. Deze subtiele veranderingen moeten de proceduretijd van vier weken haalbaarder maken.

Met de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli jl. zijn de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (de ‘Beleidsregels’) vervangen door de Regeling UWV ontslagprocedure en de Ontslagregeling. De belangrijkste in het oog springende wijzigingen lichten wij graag toe.

De UWV-ontslagprocedure: afhandelen in vier weken

Met de komst van de WWZ is het uitgangspunt dat de UWV-procedure binnen een termijn van vier weken moet zijn afgehandeld. Deze vier wekentermijn begint (pas) te lopen op het moment dat een volledige ontslagaanvraag door het UWV is ontvangen.

Bedenk ook dat deze termijn geldt indien de beslissing van het UWV na één schriftelijke ronde wordt gegeven. Indien er een tweede schriftelijke ronde nodig is, het UWV advies wil vragen aan een deskundige (zoals de ontslagadviescommissie, de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige) of het UWV een mondelinge behandeling gelast, dan zal de procedure vertraging oplopen en wordt de beoogde behandelingsduur van vier weken niet gehaald.

Wijzigingen in de procedure

Om de beoogde doorlooptijd van vier weken te halen heeft het UWV een aantal procedurele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de oude UWV-procedure.

  1. Ten eerste heeft het UWV verplichte formulieren beschikbaar gesteld voor zowel de ontslagaanvraag als het verweer van de werknemer. Bij een collectief ontslag bestaat de aanvraag uit drie delen: A, B en C. Deel B dient door een werkgever te worden ingevuld voor elke werknemer voor wie ontslag wordt aangevraagd. Deel A en C moeten door een werkgever één keer per aanvraag worden ingevuld. Een gemachtigde kan de formulieren niet uploaden omdat alleen werkgevers een account kunnen aanmaken. Het aanmaken van een account neemt ongeveer vijf werkdagen in beslag.
  2. De reactietermijn voor de re- en dupliek is verkort van tien dagen naar zeven dagen.
  3. Het UWV is niet langer meer verplicht om advies te vragen aan de ontslagadviescommissie. De ontslagadviescommissie wordt niet meer ingeschakeld indien de reden van de ontslagaanvraag gelegen is in langdurige ziekte. De ontslagadviescommissie speelt bij ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden enkel nog een rol indien er onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de relevante regels en waarin (sector) specifieke kennis noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen van het verzoek.

Nieuwe elementen in de Regeling UWV ontslagprocedure

Ten opzichte van de Beleidsregels bevat de Regeling UWV ontslagprocedure twee nieuwe elementen.

  1. De eerste nieuwe factor is dat het UWV toetst of sprake is van een opzegverbod. Is dat het geval, dan zal het UWV de verzochte toestemming weigeren, tenzij redelijkerwijs kan worden verwacht dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag van de beschikking van het UWV niet meer geldt.
  2. De tweede verandering is dat UWV op verzoek van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) beoordeelt of er sprake is van een dermate slechte financiële situatie dat deze werkgever de dienstjaren van de werknemers van vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing mag laten bij de berekening van de hoogte van een transitievergoeding.

De Regeling UWV ontslagprocedure in de praktijk

Hoewel de Regeling UWV ontslagprocedure grotendeels gelijk is aan de Beleidsregels zien de summiere veranderingen met name op het realiseren van de proceduretijd van vier weken. In de praktijk zal moeten blijken of een vier wekentermijn, ook bij complexe (collectief) ontslagaanvragen, voor het UWV haalbaar is.

Annemarije Siderius is als advocaat werkzaam bij HVG. Ze houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen door middel van korte blogs in op de wijzigingen in het ontslagrecht en zullen zij hun eerste ervaringen hiermee delen. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid