Personeel & organisatie

Niet bevoegd, maar toch gehandeld? Ontslag, zonder vergoeding.

Wat als je werknemer niet bevoegd is bepaalde werkzaamheden te verrichten, maar deze toch blijft uitvoeren, ondanks herhaalde waarschuwingen? Dan wil je hem of haar zonder bijkomende kosten ontslaan. De kantonrechter in Den Haag deed onlangs uitspraak over de koppige assistente van een huisarts.

Wat wil het geval? De doktersassistente schreef recepten uit, terwijl zij wist dat zij niet daartoe bevoegd was. De werkgever stapte naar de kantonrechter om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair wegens verwijtbaar handelen zonder toekenning van een vergoeding.

Werkneemster verbeterde haar gedrag niet

Sinds 1980 is de werkneemster als doktersassistente werkzaam bij de huisartsenpraktijk. Zij is bij herhaling aangesproken op het feit dat zij op onderdelen van haar functie niet goed zou functioneren. Formeel is het disfunctioneren bij twee beoordelingsgesprekken aan de orde gesteld geweest. Dit heeft niet tot de noodzakelijke verbetering geleid. Bovendien heeft de werkneemster commentaar geleverd op het tweede functioneringsverslag. Daaruit blijkt dat zij haar fouten bagatelliseert en niet bereid is haar gedrag aan te passen.

Vervolgens heeft de huisarts geconstateerd dat de werkneemster wederom binnen korte tijd een aantal grote fouten heeft gemaakt. De huisarts heeft dan ook besloten de werkneemster eind juli op non actief te stellen met doorbetaling van salaris. De non actiefstelling viel samen met de vakantie van werkneemster. In weerwil van de op non actiefstelling is werkneemster bij terugkomst van vakantie weer gaan werken en heeft zij op 5 en 6 augustus 205 recepten uitgeschreven en ondertekend. Een van die recepten betrof een recept uitgeschreven met medicatie tegen diabetes, terwijl de patiënt eerst überhaupt op diabetes gecontroleerd had moeten worden.

Werkgever: instructies genegeerd, dus verwijtbaar gehandeld

Door het negeren van instructies en het uitschrijven van recepten heeft werkneemster volgens de werkgever verwijtbaar gehandeld en zou van hem in alle redelijkheid niet gevergd kunnen worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Kantonrechter: huisarts moet op zijn assistente kunnen vertrouwen

Wat de kantonrechter betreft staat voorop dat een huisarts verantwoordelijk is voor de recepten die aan zijn patiënten worden voorgeschreven. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat doktersassistentes volgens zijn voorschrift handelen.

Nadat werkneemster op non actief was gesteld, is zij gewoon weer aan het werk gegaan. Het had haar na twee functioneringsgesprekken duidelijk moeten zijn dat zij niet bevoegd was recepten uit te schrijven. De gespreksverslagen zijn, wat de rechter betreft, duidelijk. De door de werkneemster aangevoerde omstandigheid dat het om herhaalrecepten zou gaan en dat zij de recepten door een andere doktersassistente heeft laten ondertekenen, vormt geen enkele rechtvaardiging.

Uitspraak: werkgever heeft gelijk

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen. Enkel indien het gaat om ‘ernstig’ verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer verliest een werknemer zijn/haar aanspraak op een transitievergoeding. Het standpunt van de werkgever, dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkneemster, wordt door de rechter gevolgd. De werkgever is derhalve geen transitievergoeding verschuldigd aan werkneemster. De arbeidsovereenkomst wordt zonder rekening te houden met de opzegtermijn ontbonden per 1 november 2015.

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid moet een werknemer het wel heel bont maken om zijn recht op een transitievergoeding te verliezen. Ondanks het langdurige dienstverband was het huidige gedrag van de werkneemster dusdanig onacceptabel dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn volgens de kantonrechter moest eindigen, zonder toekenning van een vergoeding.

Suzanne Bos is advocaat bij HVG advocaten en notarissen. Zij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht en geeft leiding aan de praktijkgroep Arbeidsrecht in Amsterdam.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen bloggen over hun eerste ervaringen met de wijzigingen in het ontslagrecht. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid