Personeel & organisatie

Lees hier alle nieuwe regels voor (zwangerschaps)verlof op een rij.

 1. Flexibilisering van pleegzorg- en adoptieverlof: een werknemer kan verlof gespreid opnemen in overleg met de werkgever (moest vier weken aaneengesloten). Per 1 januari 2015
 2. Flexibilisering van opname van langdurig zorgverlof: wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag vervallen. Per 1 januari 2015
 3. De uitbreiding van kort- en langdurig zorgverlof voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Per 1 juli 2015
 4. De uitbreiding van langdurig zorgverlof: als het gaat om noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid heeft de werknemer recht op verlof (zonder behoud van loon). Per 1 juli 2015
 5. Een werknemer heeft recht op verlof met behoud van salaris bij spoedeisende en onvoorziene arts- en of ziekenhuisbezoeken die niet buiten werktijd gepland kunnen worden. Daarnaast wordt begeleiding van naasten bij noodzakelijke artsbezoeken of het bieden van noodzakelijke medische zorg expliciet vermeld in de wet. Per 1 januari 2015
 6. Onvoorwaardelijk recht op drie onbetaalde dagen opname voor vaders bij een geboorte. Per 1 januari 2015
 7. De eis dat een werknemer voor het opnemen van ouderschapsverlof minimaal een jaar in dienst moet zijn vervalt, evenals de wettelijke bepalingen ten aanzien van de wijze van aanvragen. Per 1 januari 2015
 8. De uitbreiding van bevallingsverlof bij een langdurige ziekenhuisopname van het pasgeboren kind (de zogenaamde couveusekinderen). Per 1 januari 2015
 9. De overdracht van bevallingsverlof in het geval van overlijden door de moeder. Per 1 januari 2015
 10. De mogelijkheid om bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd op te nemen, gedurende een periode van maximaal 30 weken. Per 1 januari 2015
 11. In het geval van een meerling wordt het zwangerschapsverlof met 4 weken uitgebreid. Het is nog niet duidelijk wanneer dit wetsonderdeel in werking treedt
 12. De termijn waarop een nieuwe aanvraag tot het aanpassen van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan wordt aangepast van 24 naar 12 maanden. Bij onvoorziene omstandigheden mag ook eerder een aanvraag worden ingediend, bijvoorbeeld in geval van een plotseling zieke partner. Per 1 januari 2015
 13. Een werknemer kan een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur indienen voor wisselende perioden en met wisselende omvang. Per 1 januari 2015