Personeel & organisatie

Je werknemer ontslaan, in goed overleg. Wat zijn de mogelijkheden?

Sinds de WWZ van kracht is, is er een nieuwe mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te beëindigen: de opzegging met instemming van de werknemer. Dit is een andere route dan de reeds bestaande manier: met wederzijds goedvinden door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Hierbij stemt de werknemer óók in met het einde van de arbeidsovereenkomst. Ogenschijnlijk hetzelfde, maar er zijn verschillen. De vraag is nu: voegt de nieuwe mogelijkheid wat toe?

Laten we eerst kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de reeds bestaande en nieuwe route om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

  Beëindiging wederzijds goedvinden Instemmen met opzeggen
Beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer Ja Nee
Opzegging door werkgever; schriftelijke toestemming werknemer Nee Ja
Onderhandelen mogelijk over voorwaarden waarop arbeidsovereenkomst eindigt Ja Nee
Recht op transitievergoeding Nee Ja
Bedenktermijn Ja Ja
Recht op WW-uitkering als voldaan is aan de voorwaarden Ja Ja
Toestemming UWV of kantonrechter nodig Nee Nee

We zien dus een paar verschillen: de manier van beëindiging, de mogelijkheid om te onderhandelen en het recht op een transitievergoeding.

Manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen

Bij de ‘oude’ route besloten de partijen samen om een overeenkomst te beëindigen, door middel van en beëindigingsovereenkomst. Op grond van de nieuwe wetgeving is beëindiging van een arbeidsovereenkomst ook rechtsgeldig wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer hiermee instemt. Er wordt dus geen beëindigingsovereenkomst meer opgesteld.

De instemming van de werknemer moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de individuele werknemer en moet duidelijk en ondubbelzinnig worden gegeven. Een instemming op collectief niveau, bijvoorbeeld door een ondernemingsraad of vakbond, is niet voldoende.

Terugkomen op de beslissing om in te stemmen

Ter bescherming van de werknemer is in de wet ook vastgelegd dat de werknemer op de instemming kan terugkomen. De werknemer heeft veertien dagen na de instemming het recht om, zonder een opgave van reden, op de instemming terug te komen. Als de werkgever hem niet op dit recht wijst, bedraagt de termijn waarbinnen de werknemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken zelfs drie weken.

Door de schriftelijke instemming van de werknemer eindigt de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig. Toestemming van het UWV voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst of ontbinding door de kantonrechter niet nodig. De instemming van de werknemer wordt gezien als preventieve toets.

Recht op transitievergoeding en onderhandelingsmogelijkheden

Wellicht het belangrijkste verschil tussen de twee routes: bij instemming met de opzegging moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan de werknemer. Dat is niet het geval als de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, door middel van een beëindigingsovereenkomst. Bij die route kunnen partijen zelf onderhandelen over de voorwaarden waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, waaronder de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding. Een werknemer zal echter niet snel akkoord gaan met een beëindigingsovereenkomst als hij niet tenminste de transitievergoeding ontvangt.

Conclusie: is de nieuwe route eenvoudiger?

Hoewel de nieuwe route eenvoudig lijkt omdat de werkgever niet naar het UWV hoeft of de kantonrechter, is het niet de verwachting dat hier vaak gebruik gemaakt van zal worden. Als een werknemer het eens is met het ontslag, zal voorkeur blijven bestaan voor beëindiging met wederzijds goedvinden. Ook bij die mogelijkheid hoeft de werkgever niet naar het UWV of de kantonrechter en kunnen werknemer en werkgever immers aanvullende afspraken maken over het einde van het dienstverband, zoals bijvoorbeeld finale kwijting. In de praktijk zal de nieuwe manier van beëindiging daarom weinig toegevoegde waarde hebben.

Iris van Dijk is advocaat bij HVG en gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen bloggen over hun eerste ervaringen met de wijzigingen in het ontslagrecht. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid