Personeel & organisatie

Waar regels zijn, zijn uitzonderingen: de uitzonderingen op de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer, die langer dan twee jaar in dienst is, na zijn ontslag mogelijk recht op een transitievergoeding. In de wet is een aantal uitzonderingen gemaakt op het recht op de transitievergoeding. Deze uitzonderingen worden hieronder nader toegelicht.

In deze gevallen geldt een afwijkende berekening van de transitievergoeding:

Kleine werkgever

Voor de zogenoemde kleine werkgevers geldt een afwijkende berekening voor de transitievergoeding. Bij de berekening kunnen de maanden voor 1 mei 2013, buiten beschouwing worden gelaten. Een kleine werkgever is een werkgever, die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gemiddeld 25 werknemers in dienst had. Een kleine werkgever kan slechts een beroep doen op de afwijkende berekening, als de arbeidsovereenkomst met de werknemer is geëindigd wegens bedrijfseconomische redenen. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Oudere werknemer

Als een werknemer, bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en indien zijn arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar heeft geduurd, geldt een afwijkende berekening van de transitievergoeding. De transitievergoeding voor deze oudere werknemer bedraagt voor de jaren na zijn 50e jaar 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit geldt niet voor de kleine werkgevers. Ook deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

In deze gevallen geldt een andere vergoeding dan de transitievergoeding:

Individuele afspraken

Het kan zijn dat vóór 1 juli 2015, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of in een sociaal plan, afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding. Ten aanzien hiervan is in het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding bepaald dat in dat geval de transitievergoeding alleen is verschuldigd, indien de werknemer afziet van het verkrijgen van de contractuele beëindigingsvergoeding. Doet de werknemer dit niet, dan vervalt het recht op de transitievergoeding.

Afspraken in CAO

Als er in een CAO ­een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening voor de werknemers is opgenomen, is de transitievergoeding niet verschuldigd.

In deze gevallen is geen transitievergoeding verschuldigd:

Jonge werknemer

De transitievergoeding is in het geheel niet verschuldigd als de werknemer op het moment van het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog geen achttien jaar is en de werknemer gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week werkt.

AOW-gerechtigde werknemer

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, behoeft er ook geen transitievergoeding te worden betaald.

Verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer

In het geval de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Failliete werkgever

Tot slot is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan de werkgever surseance van betaling is verleend, of op de werkgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Tot slot

Het is belangrijk om de uitzonderingen op de regels voor de transitievergoeding goed voor ogen te houden. Deze uitzonderingen hebben uiteenlopende gevolgen. Let dus goed op.

Nicky te Bokum is advocaat bij HVG. Ze heeft zich na ervaring te hebben opgedaan in het ondernemingsrecht, met een bijzondere aandacht voor het vennootschapsrecht, gespecialiseerd in het arbeidsrecht.
De komende weken gaan advocaten van HVG advocaten en notarissen door middel van korte blogs in op de wijzigingen in het ontslagrecht en zullen zij hun eerste ervaringen hiermee delen. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid