Personeel & organisatie

De eerste uitspraken over disfunctioneren onder de Wwz

Een goed opgebouwd dossier en actief handelen zijn essentieel wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilt (laten) ontbinden bij de kantonrechter. Dat blijkt wel uit de eerste uitspraken over disfunctioneren onder de Wwz. Drie beschikkingen, drie rechters; verschillende uitspraken.

1. Toegewezen in Leeuwarden: werknemer voldoet niet aan de functie-eisen

De kantonrechter in Leeuwarden ontbond op 22 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van een schooldirecteur. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever aannemelijk had gemaakt dat de werknemer niet voldeed aan de functie-eisen als omschreven in het functiebouwwerk van de werkgever.

De werkgever had diverse verslagen waaruit bleek dat de werknemer onvoldoende leiderschap toonde en dat zijn leiderschap (verder) moest worden ontwikkeld. De werkgever had het disfunctioneren gedurende meerdere schooljaren met de werknemer besproken. Ook bood de werkgever coaching en verbetertrajecten aan. De werkgever had hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd, indien de werknemer onvoldoende zou verbeteren.

In het kader van herplaatsing overwoog de kantonrechter dat de door de werkgever aangeboden functie van leerkracht als passend kon worden geacht. Conform de Ontslagregeling is sprake van een passende functie, indien de functie aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. In deze zaak speelde een rol dat de werknemer een jarenlange ervaring als leerkracht had en naast zijn werkzaamheden als directeur incidenteel is bijgesprongen als leerkracht.

2. Afgewezen in Den Haag: kritiekpunten niet concreet

De kantonrechter in Den Haag wees op 4 september 2015 een ontbindingsverzoek af. De werkgever had niet voldoende concreet kenbaar had gemaakt op welke punten zij kritiek op het functioneren van de werknemer had. De werkgever had hiervan ook geen verslag opgesteld. Daarnaast had de werkgever volgens de kantonrechter ook een termijn moeten stellen waarbinnen zij verbetering in het functioneren van de werknemer verwachtte. Daarbij had de werkgever duidelijk moeten maken dat bij uitblijven van verbetering beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou volgen. Van een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst was volgens de kantonrechter dan ook geen sprake.

3. Afgewezen in Limburg: werkgever had verantwoordelijkheid moeten nemen voor verbeterplan

Op 16 september 2015 overwoog de kantonrechter in Limburg dat werkgevers in het kader van het verbeteringstraject uiteindelijk in overwegende mate verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van een goed verbeterplan. In deze zaak had de werkgever het opstellen van het plan volledig aan de werknemer overgelaten. Het getuigt volgens de kantonrechter niet van goed werkgeverschap om de werknemer zelf een verbeterplan te laten opstellen en daar verantwoordelijk voor te maken. Het opstellen van een verbeterplan is naar het oordeel van de kantonrechter een evenwichtige gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. De werkgever had behulpzaam moeten zijn en verantwoordelijkheid moeten nemen bij het opstellen (en bijsturen) van het verbeterplan, aldus de kantonrechter. De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek van de werkgever derhalve af.

Conclusie

Uit de eerste uitspraken over disfunctioneren onder de Wwz blijkt dat bij een onvoldoende (of geen) opgebouwd dossier en passief handelen van de werkgever afwijzing van het ontbindingsverzoek volgt. Voorheen was een toewijzing van het ontbindingsverzoek in combinatie met een (hoge) ontbindingsvergoeding door de kantonrechter ook mogelijk.

Menno van Rest is werkzaam bij HVG binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met medezeggenschap, ontslagrecht, reorganisaties en (wijziging van) arbeidsvoorwaarden.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen bloggen over hun eerste ervaringen met de wijzigingen in het ontslagrecht. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag.

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid