Personeel & organisatie

Bestuurders klem

Bestuurders zitten door het nieuwe BV-recht in een broodrooster. Ze hebben te maken met enerzijds het belang van de aandeelhouder(s) en anderzijds het belang van de vennootschap. Is dat nog wel werkbaar?


Je moet als bestuurder goede redenen hebben, wil je een besluit door de algemene vergadering tot een uitkering niet goedkeuren. Er zijn besturen die durven te weigeren. De kosten voor een reorganisatie of de noodzaak van een buffer kunnen reden zijn voor het bestuur de goedkeuring tot uitkering te weigeren. Er zijn ook besturen die twijfelen. Want niet elke situatie is glashelder. Uitkeren kan, maar een uitkering die leidt tot betalingsonmacht kan leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders. Wat is dan een goede beslissing?

Aansprakelijkheid
Om de druk nog te verhogen, gelden er met de invoering van de flex-bv-wetgeving strenge regels voor uitkeringen van winst en reserves. Uitkeren mag, maar als dat uiteindelijk tot betalingsonmacht van de vennootschap leidt, kunnen bestuurders aansprakelijk worden gehouden. De aandeelhouder zal vaak juist een uitkering willen doen. De gevolgen van een goedkeuring die had moeten worden geweigerd, zijn verstrekkend en leiden tot hoofdelijke verbondenheid van de bestuurders voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Degene die de uitkering ontving, heeft eventueel een vergoedingsplicht. Het bestuur moet dus bij de beoordeling van de uitkering het belang en de continuïteit van de vennootschap voor ogen houden. Alle beschikbare informatie moet daarbij in acht worden genomen. Belangrijke factoren voor de beoordeling door het bestuur zijn de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Goed bestuur
Om niets fout te doen, dekken bestuurders zich in de praktijk steeds meer in. Met het opstellen van tussentijdse vermogensopstellingen, toezegging van de aandeelhouder(s) tot verplichte (terug)betaling van de uitkering en toetsing door deskundigen. Geef hen eens ongelijk. Bestuurders van concernvennootschappen, die instructies ontvangen van de aandeelhouder, kunnen in een ‘belangenconflict’ komen: enerzijds het belang van de vennootschap en anderzijds de wens van de aandeelhouder. Onderzoek wees al uit dat bestuurders zich onzekerder voelen over hun posities, keuzes en verantwoordelijkheid. Ook omdat er sneller wordt geprocedeerd. Wat is dan behoorlijk bestuur? We hebben een aanzet gedaan: onze publicatie ‘Bestuurdersaansprakelijkheid bij de BV en NV’. Gratis te downloaden.

Michael Klok is kandidaat-notaris. Hij heeft kennis van (internationale) herstructureringen, (grensoverschrijdende) omzettingen, fusies, splitsingen en overnames op het gebied van vennootschaps- en rechtspersonenrecht.