‘Oude’ Beleidsregels Ontslagtaak UWV nog steeds van belang

Personeel & organisatie

‘Oude’ Beleidsregels Ontslagtaak UWV nog steeds van belang

De Beleidsregels Ontslagtaak UWV (‘Beleidsregels’) van vóór de Wwz zijn van belang voor de toetsing of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden. Vóór 1 juli 2015 konden werkgevers de arbeidsovereenkomst wegens een (ernstig en duurzaam) verstoorde arbeidsverhouding opzeggen met toestemming van UWV of ze konden de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Om te beoordelen of sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding, toetste UWV aan de criteria in het tot 1 juli 2015 geldende Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels. Kantonrechters hoefden deze criteria niet te hanteren.

Hoe wordt na 1 juli 2015 beoordeeld of sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding? Op basis van de Beleidsregels, aldus het Hof Arnhem-Leeuwarden op 4 april. Hieraan doet niet af dat werkgevers door de verplichte ontslagroute sinds 1 juli 2015 alleen nog de kantonrechter kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (de zogenoemde ‘g-grond’).

Welk toetsingskader wordt gehanteerd?

Wat is dan het toetsingskader? Werkgevers dienen aannemelijk te maken dat sprake is van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsverhouding en dat er geen mogelijkheden zijn tot herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing. De beantwoording van de vraag of van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsverhouding sprake is, wordt nader door de rechtspraak ingevuld.

Het ‘aannemelijk maken’ lijkt een minder zware last dan het leveren van harde bewijzen dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Uit de Beleidsregels volgt in dit verband: “UWV kan aan de hand van de aangevoerde ontslagmotieven en het daartegen gevoerde verweer tot het oordeel komen dat bepaalde stellingen voldoende aannemelijk zijn geworden. Dit betekent wel dat de verstoorde arbeidsrelatie voldoende concreet moet zijn gemaakt. De werkgever zal deze ontslaggrond dan ook goed moeten onderbouwen.” Let op, dossiervorming blijft dus essentieel.

Beleidsregels ook van toepassing bij toetsing disfunctioneren

Gelden de Beleidsregels ook bij disfunctioneren? Eerder overwoog het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigend: Het ligt op de weg van de werkgever om aannemelijk te maken dat sprake is van disfunctioneren. Uit de (…) Beleidsregels met betrekking tot disfunctioneren blijkt, dat bij deze grond geen harde bewijzen vereist zijn. Uit de parlementaire geschiedenis op de Wwz volgt niet dat de wetgever op dit punt heeft willen afwijken.

Zoals ineen eerder blog besproken, geldt dat bij een onvoldoende (of geen) opgebouwd dossier en passief handelen van de werkgever afwijzing van het ontbindingsverzoek volgt. Ook hier geldt dus onverkort dat dossieropbouw noodzakelijk is.

Beleidsregels van belang

Op basis van de twee uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden, gelden de Beleidsregels dus als toetsingskader voor het disfunctioneren en de verstoorde arbeidsverhouding. Dit betekent dat werkgevers het disfunctioneren dan wel de verstoorde arbeidsverhouding aannemelijk dienen te maken. Uit de tot op heden gepubliceerde rechtspraak volgt dat kantonrechters een ontbindingsverzoek van werkgevers niet snel toewijzen.

Om de toetsing te kunnen doorstaan, dienen werkgevers goed te onderbouwen dat van een ontslaggrond sprake is. In dit verband is een dossier (al dan niet met harde bewijzen) noodzakelijk. Werkgevers kunnen bovendien in een voortraject rekening houden met de vereisten voor de verschillende ontslaggronden en deze verwerken in hun dossier.

Hoewel er nog geen beschikkingen van gerechtshoven zijn over de andere ontslagronden, is de verwachting dat de criteria uit de Beleidsregels eveneens bij de toetsing van deze ontslaggronden van belang zullen zijn.

Jeannet van Vleuten en Menno van de Rest zijn werkzaam bij HVG en houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

Advocaten van HVG advocaten en notarissen delen door middel van blogs hun ervaringen met het nieuwe ontslagrecht. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht en/of wilt u een specifieke casus aan ons voorleggen? We horen het graag

Tools en downloads:

Doe de WWZ-check en controleer of uw arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de WWZ

Download ons e-book over de Wet Werk en Zekerheid